DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - nahlédněte pod pokličku naší kliniky a přijďte si prohlédnout, jak to u nás vypadá.

PRO NOVÉ KLIENTY 10% SLEVA NA LÉČBU

Vyšetření páru

V jedné třetině případů se na neplodnosti podílí hlavně žena, v jedné třetině hlavně muž a u zbytku případů jsou to kombinace faktorů u obou partnerů. Není tedy správné hovořit o neplodnosti ženy a neplodnosti muže, ale o neplodnosti páru.

Jako neplodný označujeme pár, který se snaží při pravidelném pohlavním styku neúspěšně otěhotnět po dobu 6-12 měsíců. V takovém případě provádíme komplexní vyšetření.

Každý pár může mít jinou kombinaci příčin a faktorů neplodnosti a proto také vyšetřovací i léčebné postupy se budou u různých párů lišit. Dle výsledků základních klinických a laboratorních vyšetření jsou pak individuálně doporučena další specializovaná laboratorní vyšetření.

Vyšetření ženy

Základní vyšetření

Mezi základní vyšetření u ženy patří:

 • Ultrazvukové vyšetření malé pánve a gynekologické vyšetření
 • Vyšetření ženských pohlavních hormonů
 • Vyšetření hormonů štítné žlázy
 • Testy na pohlavně přenosné choroby
 • Imunologické vyšetření
 • Genetické vyšetření (Karyotyp)
 • Test průchodnosti vejcovodů a hysteroskopie (v indikovaných případech)

Ultrazvukové vyšetření malé pánve zobrazí dělohu, vejcovody a vaječníky. Provádí se přes břišní stěnu nebo pomocí vaginální ultrazvukové sondy. Hodnotí se tvar děložní dutiny, postavení vaječníků a vejcovodů. V průběhu léčby se pak hodnotí růst folikulů a stav, respektive výška děložní sliznice tzv. endometria. Gynekologickým vyšetřením získáme informace o stavu ženských reprodukčních orgánů.

Vyšetření ženských pohlavních hormonů se provádí z krve vždy s ohledem na fázi menstruačního cyklu. Tzv. hormonální profil nám stanoví hladinu hormonů: FSH, LH, Estrogen, Progesteron, Prolaktin, Testosteron, SHBG a AMH. Hladina AMH neboli Antimülleriánského hormonu je úměrná zásobě vajíček a pomáhá tak při rozhodování o nejvhodnější léčbě.

Vyšetření hormonů štítné žlázy se provádí také z krve a určí stav hormonů TSH, fT4, fT3, anti TPO a anti TG.

Testy na pohlavně přenosné choroby zahrnují detekci Hepatitis B, Hepatitis C, Syfilis, HIV a Chlamydií.

Imunologické vyšetření zahrnuje vyšetření nespecifických protilátek a specifických protilátek proti spermiím, zoně pelucidě, vaječníkům a trofoblastu – tkáni placenty. V případě potřeby Vám budou doporučena další vyšetření, případně konzultace s reprodukčním imunologem.

Mezi základní genetické vyšetření řadíme stanovení karyotypu – tedy stanovení chromozomální výbavy. V populaci se vyskytují lidé s chybnou chromozomální výbavou, která může  způsobit buď neplodnost, opakované potraty nebo narození dítěte s vývojovými vadami. Stanovení karyotypu je tak velice důležité. Proto v REPROMEDA Biology Park Brno dbáme na to, aby bylo vyšetření karyotypu základním vyšetřením.

Další vyšetření ženy

Nabízíme zcela unikátní vyšetření Femme test.

Je pro mě Femme test vhodný?

FEMME test je vhodný pro jakoukoliv ženu, ať už po „třicítce“ nebo pro tu, která chce s početím zatím počkat, či v případě, že jí byly s partnerem zjištěny predispozice k problémům s plodností. Pokud se žena rozhodne FEMME test podstoupit, je nutné se objednat na odběr krve.

Co Femme test zahrnuje?

FEMME test obnáší odběr krve pro vyšetření bazální hladiny hormonů, a to především Antimülleriánského hormonu (AMH), jehož hladina je úměrná zásobě vajíček. Vyšetřují se však i další hormony (TSH, prolaktin), které dokáží napovědět o celkovém zdraví a plodnosti ženy. Toto hormonální vyšetření relativně spolehlivě určí tzv. ovariální rezervu a upozorní ženu na případné riziko, kdy by odkládání léčby či těhotenství mohlo vést k promeškání poslední vhodné příležitosti počít dítě. Test je rovněž schopen napomoci při výběru nejvhodnější léčby pomocí IVF, tedy mimotělního oplození.

Vyšetření muže

Základní vyšetření

Mezi základní vyšetření u muže patří:

 • Vyšetření spermiogramu a kultivační vyšetření ejakulátu
 • Genetické vyšetření
 • Imunologické vyšetření
 • Urologické vyšetření, pokud byla u partnera zjištěna závažnější porucha spermiogramu

Vyšetření spermiogramu
Vyšetření mužské plodnosti vychází vždy z provedení spermiogramu, tedy analýzy ejakulátu. Z hlediska vyšetřovacího algoritmu se jedná o zcela prvotní vyšetření a nemá význam provádět jakákoliv podrobná vyšetření plodnosti u ženy, aniž by byl znám spermiogram partnera.

Odběr spermatu
Sperma se odebírá po dvou až tří denní pohlavní abstinenci (delší abstinence než tři dny není žádoucí). Odběr je proveden masturbací do speciální sterilní nádobky. Vzorek musí osobně odevzdat muž, jemuž vzorek patří. Pokud by Vám získání vzorku v odběrové místnosti působilo potíže, můžete do odběrové místnosti ve společnosti své partnerky. Je  běžně možné po předchozí domluvě vzorek přinést (v označené nádobce vydané v sanatoriu) z domova či hotelu.

Co vyšetřujeme?
Mezi základní parametry vyšetření spermatu patří stanovení objemu, pH, zkapalnění, dále pak stanovení počtu spermií, jejich pohyblivosti a tvaru (morfologie).

Význam hodnocení spermiogramu
Vyšetření může potvrdit nebo vyloučit patologie spermatu, avšak nemůže potvrdit, že muž je skutečně plodný. Plodnost je dána interakcí mezi mužskými a ženskými faktory plodnosti či neplodnosti. I když má muž spermiogram zcela fyziologický, nevylučuje to možnost dalších faktorů – např. genových mutací, které mohou zabraňovat oplození vajíčka.

Mezi základní genetické vyšetření řadíme, stejně jako u partnerky, stanovení karyotypu.

Imunologické vyšetření zahrnují zjištění protilátek proti spermiím.

Další vyšetření spermií

Halosperm – vyšetření DNA fragmentace spermií
Na základě vyšetření spermiogramu můžeme kromě počtu, objemu, pohyblivosti nebo morfologie spermií hodnotit také míru poškození (fragmentaci) jejich DNA. Jedná se o odlišný nezávislý parametr hodnocení kvality spermií. Poškození DNA spermie velmi často představuje příčinu mužské neplodnosti.
DNA spermií zkoumáme pomocí speciálního vyšetření Halosperm G2. Při tomto vyšetření je pomocí speciálních roztoků stanoven poměr spermií s celistvou DNA a fragmentovanou DNA a získáno tak procento poškozených buněk – index fragmentace DNA (DFI).
Při neobjasněných příčinách neplodnosti nebo při opakovaných samovolných potratech toto vyšetření představuje důležitou doplňkovou metodu. Výhodou je, že jak vyšetření spermiogramu, tak i vyšetření fragmentované DNA spermií lze vyšetřit pouze z jednoho odebraného vzorku ejakulátu.

Vyšetření oxidativního stresu v ejakulátu
Oxidativní stres je stav způsobený nerovnováhou mezi tvorbou reaktivních kyslíkových radikálů (ROS) a antioxidačním systémem těla, který je neutralizuje a odstraňuje. Nadměrná tvorba ROS vede k poškození DNA a membránového systému spermií, fragilitě spermií a defektní pohyblivosti, s následnou neplodností muže.
Na oxidativní stres má vliv životní styl, kouření, obezita, stárnutí, stres, zánětlivé procesy v těle, varikokéla či systémová onemocnění jako např. diabetes.
K odhalení oxidativního stresu v ejakulátu používáme nejrychlejší a nejpřesnější elektrochemický test MIOXSYS.
Tento test zvyšuje přesnost diagnostiky neplodnosti u mužů, zejména v případech nevysvětlené infertility, abnormálních parametrů spermiogramu, neúspěšných pokusů asistované reprodukce i opakovaného potrácení.

Immasperm
V rámci diagnostiky mužských faktorů neplodnosti je důležitým parametrem mimo jiné určení podílu nezralých spermií v ejakulátu. Tyto nezralé spermie mají totiž nižší schopnost opravy DNA, nižší pravděpodobnost oplození vajíčka a tím i sníženou schopnost dát vznik perspektivnímu embryu.
Principem vyšetření je zjištění, jakým způsobem se váže barvivo (anilinová modř) na chromatin v jádře spermií. Pokud je spermie zralá, fyziologicky vyvinutá, pak se její hlavička barví jen slabě, hlavička spermie se zástavou zrání se naopak barví silně. Podíl nezralých spermií v ejakulátu převyšující 26 % je považován za nadlimitní (tj. patologický).
Vyhodnocení funkčních testů spermií nám umožňuje navrhnout nejvhodnější metody zpracování a selekce spermií k oplození vajíček a zvýšit tak úspěšnost vaší léčby.

Výše uvedená vyšetření jsou součástí diagnostického balíčku SPERMPACKET, který nyní obsahuje:

 • Základní spermiogram
 • Halosperm – stanovení fragmentace DNA ve spermiích
 • Vyšetření oxidativního stresu v ejakulátu
 • Immasperm – vyšetření zástavy maturace spermií

Další vyšetření muže

Mikrochirurgické zákroky se používají k odběru spermií v případech, kdy v ejakulátu nejsou přítomny žádné spermie (azoospermie). V některých případech mohou být spermie odebrány z varlete pomocí metod TESETESA nebo z nadvarlete pomocí metody MESA. Všechny zákroky jsou prováděny v celkové anestezii. Získané spermie je možné použít pro oplození vajíček nebo pro zmražení a uchování.

Při metodě TESE (Testicular Sperm Extraction) je odebrán z varlete malý vzorek tkáně, ze kterého jsou následně získávány spermie. TESA (Testicular Sperm Aspiration) je metoda odsátí spermií z varlete tenkou jehlou. Při MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) je tekutina obsahující spermie odsáta z kanálků nadvarlete.